Preambula

Občianske združenie )( otvorené zátvorky (ďalej len „OZ“) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov dobrovoľným záujmovým združením občanov so zameraním na vykonávanie prospešnej činnosti v oblastiach spoločenského života, vzdelávania, vynálezov a objavov, ochrany zdravia, ochrany prírody, histórie a pamiatok, kultúry a športu, dobrovoľníctva, hospodárstva, rozvoja spoločnosti a na vznik a podporu doteraz nešpecifikovaných spoločenských a vedných okruhov, ktoré vznikajú alebo vzniknú v budúcnosti v dôsledku moderného a rýchlo sa meniaceho vývoja technológií a meniaceho sa chápania a poznania spoločnosti.

Čl. 1
Základné ustanovenia

1. Názov OZ: )( otvorené zátvorky
2. Sídlo občianskeho združenia: Dunajská 39, 811 08 Bratislava – Staré mesto
3. OZ môže v zriaďovať a rušiť organizačné jednotky s právnou subjektivitou i bez právnej subjektivity.

Čl. 2
Poslanie a ciele

1. Uspokojovať záujmy a potreby svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v oblastiach spoločenského života, vzdelávania, vynálezov a objavov, ochrany zdravia, ochrany prírody, histórie, kultúry, dobrovoľníctva, rozvoja spoločnosti a na vznik a podporu doteraz nešpecifikovaných spoločenských a vedných okruhov, ktoré vznikajú alebo vzniknú v budúcnosti v dôsledku moderného a rýchlo sa meniaceho vývoja technológií a meniaceho sa chápania spoločnosti.
2. Zbierať podnety a námety na projekty, ktoré sú v súlade s poslaním a cieľmi OZ, vyhodnocovať takéto projekty a vytvárať podmienky na podporu a realizáciu vybraných projektov.
3. Vykonávať odbornú, metodickú a organizačnú činnosť.
4. Zastupovať záujmy členov a aj ostatných občanov pred príslušnými organizáciami a inštitúciami.
5. Organizovať prednášky, školenia, cvičenia, semináre a iné formy vzdelávania a prezentácie, prispievať publikačnou, konzultačnou, informačnou a vzdelávacou (výchovnou) činnosťou k dosiahnutiu cieľov OZ.
6. Spolupracovať s inými organizáciami podobného zamerania na Slovensku a v zahraničí.
7. Propagovať vlastnú činnosť, poslanie a ciele .
8. Vytvárať podľa svojich možností ekonomické, materiálno technické, personálne, administratívne, sociálne, bezpečnostné a iné podmienky pre činnosť OZ a jeho členov.

Čl. 3
Vznik a zánik členstva v OZ

1. Členstvo v OZ je dobrovoľné.
2. OZ má nasledujúce kategórie členstva:
a) Riadny člen,
b) Pridružený člen,
c) Čestný člen.
3. Členom OZ sa môže stať každá fyzická osoba bez rozdielu politickej, náboženskej a rasovej príslušnosti, pohlavia a veku. Riadni členovia sú fyzické osoby, ktoré sa aktívne podieľajú na činnostiach združenia alebo na jeho chode. O statuse riadneho člena rozhoduje Výkonný výbor združenia.
4. Pridruženým členom OZ sa môže stať aj právnická osoba. Pridružení členovia OZ sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré aktívnym alebo pasívnym spôsobom podporujú ciele OZ. Status pridruženého člena môže získať každý, kto splní podmienky stanovené Výkonným výborom OZ. Pridružené členstvo nezakladá nárok na Riadne členstvo.
5. Čestní členovia sú fyzické osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj OZ. Čestných členov navrhuje Výkonný výbor a hlasovaním schvaľuje členská schôdza.
6. O členstvo v OZ môže požiadať fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami OZ, vnútornými predpismi OZ, a ktorá vyplní a odovzdá predsedovi OZ písomnú prihlášku.
7. Prihláška musí obsahovať meno priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, dátum narodenia fyzickej osoby alebo pridelené IČO právnickej osoby (alebo iný špecifický identifikátor preidelený zahraničnej právnickej osobe), adresu trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, prehlásenie žiadateľa, že sa zaväzuje dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy, dátum a podpis žiadateľa. Po doručení písomnej prihlášky predsedovi OZ, výkonný výbor OZ určí lehotu na zaplatenie členského príspevku, výšku ktorého upravujú interné predpisy OZ. Členstvo v OZ vzniká dňom splnenia oboch podmienok: schválením prihlášky výkonným výborom OZ a zaplatením členského príspevku.
8. Členstvo v OZ zaniká:
a) prejavom vôle člena združenia, a to dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení z OZ,
b) vylúčením pre porušenie stanov OZ alebo neplnenie si členských povinností, a to na návrh predsedu alebo člena výkonného výboru OZ, po prerokovaní a schválení vylúčenia člena výkonným výborom OZ,
c) smrťou alebo zánikom člena,
d) zánikom OZ,
e) vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena bez náležitého ospravedlnenia,
f) v prípade, že bolo členstvo v OZ udelené na dobu určitú, uplynutím doby, na ktorú bolo členstvo v OZ schválené a pokiaľ nedôjde ani k jeho predĺženiu najneskôr do doby uplynutia doby na ktorú bolo schválené,
g) dňom vyhlásenia konkurzu alebo vstupu do likvidácie člena, ktorý je právnickou osobou,
h) vyškrtnutím na základe právoplatného bezpodmienečného odsúdenia člena, ktorý je fyzickou osobou, za úmyselný trestný čin.

Čl. 4
Práva a povinnosti členov OZ

1. Každý člen združenia ma právo:
a) podieľať sa na činnosti OZ,
b) zúčastňovať sa na členských schôdzach a podujatiach OZ,
c) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov OZ,
d) podávať návrhy a pripomienky k činnosti OZ.
2. Riadny člen OZ má právo:
a) voliť do výkonného výboru OZ a pri dosiahnutí veku 21 rokov byť volený do výkonného výboru OZ.
3. Každý člen združenia je povinný najmä:
a) riadiť sa stanovami a internými predpismi OZ,
b) platiť členské príspevky a poplatky vo výške a v termínoch stanovených internými predpismi združenia,
c) chrániť a zveľaďovať majetok vo vlastníctve alebo v užívaní združenia,
d) riadne sa starať o majetok združenia alebo členov OZ, ktorý mu bol zverený do užívania, pomáhať pri plnení cieľov OZ,
e) aktívne sa zapájať do práce OZ, pričom Pridružený a Čestný člen nie je povinný sa zapájať aktívne,
f) v prípade akútnej núdze, náhlom zhoršení zdravia, nehody alebo živelnej udalosti poskytnúť pomoc OZ a ostatným členom OZ pri ochrane života, zdravia alebo majetku, to neplatí ak by mohli privodiť ujmu sebe alebo svojim blízkym, alebo ak sa ujme objektívne nedalo zabrániť.

Čl. 5
Orgány združenia a ich pôsobnosť

Orgánmi zduženia sú:
a) členská schôdza,
b) výkonný výbor združenia,
c) predseda,
d) revízor.

Čl. 6
Členská schôdza

1. Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Člen sa zúčastňuje na členskej schôdzi osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu.
2. Členská schôdza najmä:
a) schvaľuje stanovy a ich zmeny,
b) schvaľuje interné predpisy a ich zmeny,
c) rozhoduje o odvolaní alebo sťažnosti člena združenia,
d) volí výkonný výbor OZ a revízora OZ,
e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
f) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu na príslušný kalendárny rok,
g) rozhoduje o zlúčení OZ s iným združením, prípadne o dobrovoľnom rozpustení OZ,
h) rozhoduje o zriadení alebo zrušení organizačnej jednotky OZ, o právnej subjektivite organizačnej jednotky, štruktúre, spôsobe ustanovenia, riadenia, kompetenciách, kontrole a zastúpení v najvyššom orgáne OZ.
3. Členská schôdza je schopná uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina Riadnych členov združenia. Členská schôdza rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných Riadnych členov.
4. Na rozhodnutia podľa článku 6 ods. 2 písm. a), b), d), g) je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov členov.
5. Každý Riadny člen má jeden hlas. Čestný člen má jeden poradný hlas, na ktorý sa prihliada iba ak došlo k rovnosti hlasov, inak sa na jeho hlas neprihliada.
6. Člen nemôže vykonávať hlasovacie právo, ak členská schôdza rozhoduje o jeho vylúčení.
7. Hlasuje sa vždy verejne. Tajná voľba je možná iba v prípade, že tajnú voľbu musí schváliť Členská schôdza.
8. Členská schôdza sa musí konať najmenej raz do roka.
9. Riadnu alebo mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva predseda OZ alebo výkonný výbor primeraným spôsobom tak, aby sa všetci členovia mohli včas dozvedieť o konaní členskej schôdze.
10. Za primeraný spôsob sa považuje zverejnenie pozvánky na členskú schôdzu na web stránke OZ, alebo zaslaním písomných pozvánok e-mailom alebo poštou, najmenej 14 kalendárnych dní pred termínom konania schôdze. Za primeraný spôsob sa považuje aj primerané určenie miesta a času konania členskej schôdze, pričom výber času a miesta konania by mal zohľadňovať predpoklady na čo najväčšiu možnú účasť členov, Členská schôdza sa musí konať na mieste dostupnom pre všetkých členov, mieste obvyklom alebo primeranom pre stretnutia členov, v primeranej vzdialenosti a dostupnosti od sídla OZ, v dennom čase so začiatkom nie skôr ako o 8.00 h. ráno a nie neskôr ako o 21.00 h večer, mimo najväčších sviatkov ako sú Vianoce (24., 25. a 26. december), Veľkonočný pondelok, 31. december, 1. január a podobne.
11. Členská schôdza je právoplatné zvolaná aj v prípadoch, ktoré nie sú upravené týmito stanovami avšak len za predpokladu, že s takým zasadnutím Členskej schôdze súhlasia všetci členovia, súhlas členov v tomto prípade sa zapisuje do zápisnice z Členskej schôdze ako Deklarácia platnosti členskej schôdze.
12. Ak od termínu poslednej platnej členskej schôdze ubehlo viacej ako 365 dní a členskú schôdzu nezvolal predseda OZ alebo výkonný výbor, členskú schôdzu zvolá primeraným spôsobom revízor.
13. Ak aj napriek riadnemu zvolaniu nebude členská schôdza uznášania schopná tretí krát po sebe a zároveň od poslednej platnej členskej schôdze ubehlo aspoň 365 dní,
a) najneskôr do 30 dní zvolá primeraným spôsobom predseda OZ krízovú členskú schôdzu tak, aby termín konania schôdze bol najneskôr do 60 kalendárnych dní,
b) ak krízová členská schôdza nebola zvolaná podľa predchádzajúceho písmena a), krízovú členskú schôdzu zvolá primeraným spôsobom v náhradnej lehote do 14 dní výkonný výbor tak , aby termín konania schôdze bol najneskôr do 60 kalendárnych dní,
c) ak krízová členská schôdza nebola zvolaná ani podľa jedného z predchádzajúcich písmen a) alebo b), krízovú členskú schôdzu zvolá primeraným spôsobom neodkladne revízor.
14. Ak sa na začiatku krízovej členskej schôdze nesplnila podmienka uznášania schopnosti („kvórum“), čaká sa 30 minút, či sa dostavia ďalší riadny členovia. Ak ani 30 minút po začiatku krízovej členskej schôdze nie je členská schôdza uznášania schopná, berú sa do úvahy hlasy všetkých prítomných Riadnych a Čestných členov rovnocenne, hlasuje sa prostou väčšinou hlasov bez ohľadu na minimálne kvórum. Ak nie je prítomný žiadny Riadny ani Čestný člen, hlasovať môžu ktoríkoľvek prítomní Pridružení členovia prostou väčšinou hlasov, pričom každý Pridružený člen má jeden hlas. Prioritným cieľom krízovej členskej schôdze je odblokovanie členskej schôdze a obnovenie riadnej činnosti OZ.
15. Z členskej schôdze sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje zapisovateľ, overovateľ a predseda OZ, podpis predsedu OZ sa nevyžaduje, ak bola členská schôdza zvolaná podľa bodu 13. písm. b) a písm c) tohto článku,

Čl. 7
Výkonný výbor

1. Výkonný výbor riadi činnosť OZ v období medzi zasadaniami Členskej schôdze OZ.
2. Výkonný výbor OZ volí spomedzi seba a odvoláva predsedu.
3. Predseda je štatutárnym orgánom OZ a koná samostatne v jeho mene. Predsedom môže byť len osoba plne spôsobilá na právne úkony, ktorá dosiahla vek 21 rokov, je bezúhonná a je členom OZ bez prerušenia minimálne 4 roky. V prípade neprítomnosti predsedu, zastupujú ostatní členovi výkonného výboru OZ na základe poverenia udeleného predsedom.
4. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých záležitostiach OZ, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze alebo revízora.
5. Výkonný výbor má minimálne troch členov, počet členov výkonného výboru musí byť vždy nepárny. Členom výkonného výboru môže byť len člen, ktorý je fyzickou osobou plne spôsobilou na právne úkony, ktorá dosiahla vek 21 rokov, je bezúhonná a je členom OZ minimálne 3 roky.
6. Rozhodnutie výboru je prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výkonného výboru. Zo zasadania výkonného výboru sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia výboru.
7. Ak nie je možné splniť lehotu 3 rokov a 4 rokov, uvedené v bode 3. a 5. tohto článku, uplatňuje sa postupne zásada najdlhšie pôsobiaceho člena.
8. Výkonný výbor:
a) zvoláva členskú schôdzu OZ podľa potreby a obsahovo pripravuje materiály na prerokovanie,
b) schvaľuje prijatie nových členov a vedie evidenciu členov,
c) schvaľuje vylúčenie člena pre porušenie stanov OZ alebo neplnenie si členských povinností,
d) predkladá členskej schôdzi návrh na členov výboru a revízora,
e) predkladá členskej schôdzi najmenej raz do roka výročnú správu a správu o hospodárení za predchádzajúci rok a plán činnosti a rozpočet združenia na príslušný rok.

Čl. 8
Revízor

1. Revízor dohliada na výkon činnosti výkonného výboru a zodpovedá sa členskej schôdzi..
2. Revízor kontroluje hospodárenie OZ, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie a kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov OZ.
3. Revízor je volený členskou schôdzou. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom vo výkonnom výbore.
4. Revízor má právo zúčastňovať sa na zasadaniach výkonného výboru bez práva hlasovať.

Čl. 9
Zásady hospodárenia

1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
2. OZ hospodári s hnuteľným, prípadne nehnuteľným majetkom vo svojom vlastníctve.
3. OZ spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok zapožičaný jednotlivými členmi a riadne sa oň stará.
4. Predaj hnuteľného majetku v hodnote nad 1500 EUR a predaj alebo prevod nehnuteľného majetku schvaľuje výkonný výbor.
5. Zdrojmi majetku sú členské príspevky, dary od fyzických a právnických osôb, dotácie, granty, verejné zbierky, výnosy z predaja vstupeniek na podujatie OZ, predaj duševných práv, príjmy z licencií a ďalšie príjmy ktoré nie sú v rozpore s týmito stanovami a všeobecne záväznými predpismi a stanovami. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa OZ.
6. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

Čl. 10
Zrušenie a zánik združenia

1. Združenie možno zrušiť:
a) dobrovoľným rozpustením,
b) zlúčením s iným občianskym združením,
c) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
2. O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla členská schôdza, ktorá menuje likvidátora (likvidačnú komisiu). Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.
3. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

1. OZ vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
2. Stanovy sú platné po dobu neurčitú. Akákoľvek zmena alebo dodatok k stanovám musí byť písomná a nadobúda platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
3. Veci neupravené stanovami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 83/1990 Z.z. a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave dňa 29. februára 2016