Prvá pomoc na školách

Na Slovensku študuje vyše 430.000 žiakov základných škôl. Vedeli ste o tom, že ani jedna škola nie je povinná zabezpečiť počas vyučovania prítomnosť pracovníkov, ktorí sú schopní v prípade úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu poskytnúť aspoň základnú predlekársku pomoc?

Ste učiteľ?
Zúčastnite sa krátkej online anonymnej ankety. Pomôžete nám získať neformálny obraz o stave prvej pomoci na školách.
Spustiť anketu

Z mnohých skúseností z praxe vieme, že v prípade nevoľnosti, drobného úrazu alebo iných zdravotných obtiaží majú učitelia „metodickú zvyklosť“ preniesť riešenie situácie na rodiča a tak sa neraz stáva, že i vážnejšie zdravotné stavy musia počkať na príchod rodiča. Často však môžu rozhodovať minúty.

Projekt „Prvá pomoc na školách“ chce v spolupráci s učiteľmi a verejnosťou túto vážnu chybu systému postupne nahradiť funkčným a koncepčným riešením. Chceme dať učiteľom do rúk návod a koncepciu, ak budú vedieť ako správne reagovať, zjednodušíme im prácu a odľahčíme ich od záťaže a pocitu bezmocnosti.

Kde začať?

V prvom kroku chceme do systému zapojiť čo najviacej učiteľov, žiakov a rodičov, ktorí chcú dobrovoľne skvalitniť svoje schopnosti adekvátne, správne a včas reagovať na nepredvídané situácie na školách.

Práve princíp dobrovoľnosti má osloviť tých, ktorí na takéto zvýšenie kvalifikácie majú predpoklady. Predstavte si ten obrovský rozdiel, ak niekoho donútite a ak niekto niečo študuje z vlastného záujmu. A práve záujem a zanietenie pre správnu myšlienku je predpokladom úspešného šírenia spoločenského štandardu, o ktorý sa v konečnom dôsledku bude projekt usilovať.

Účelom je vyvolať spoločenskú diskusiu výsledkom ktorej by malo byť zapracovanie metodiky, rozpočtu štátu a legislatívy. Kritiku vo forme v ktorej zároveň ukážeme fungujúci koncept riešenia považujeme za najúčinnejší nástroj. Dobrovoľní účastníci projektu a dobrovoľní prispievatelia sú očakávanými štartovačmi a ambasádormi tohto projektu.

Typy školení a kurzov na výber

Prvý kontakt
Ako sa správne zachovať ak ste prví pri úraze?
Respondenti sa naučia základné postupy ako správne privolať pomoc, načo nezabudnúť, ako komunikovať, čo nezanedbať a ako zvládnuť záťažovú situáciu. Dôležitý prvý krok zo stavu bezmocnosti do stavu schopnosti účinnej a správnej akcie v medziach svojich možností.
Kurz je vhodný pre tých, ktorí sa zatiaľ necítia na to, aby zvládli resuscitáciu, pohľad na krv a pod.

Prvá pomoc
Certifikovaný kurz prvej pomoci vrátane CPR a AED ukončený akreditovaným certifikátom. Podstatná časť kurzu je zameraná aj na špecifiká poskytovania prvej pomoci deťom.

Alkohol, návykové látky, domáce násilie
Špecializovaný seminár a konzultácie s odborníkmi. Cieľom je naučiť učiteľov rozoznať známky intoxikácie, vyhodnotiť rizikové správanie, spoznať toxikačné syndrómy, vytypovať závislosť a sklony k závislosti.
Vážnym problémom je domáce násilie, ktoré sa odhaľuje neraz veľmi ťažko, avšak pozorný pedagóg môže nájsť takéto znaky a po konzultácii s odborníkmi môže veľkou mierou napomôcť odhaleniu páchateľa.
Kurzy sú špecializované a individuálne vedené špecialistami z praxe.

Ste učiteľ? Prihláste sa do zoznamu uchádzačov o kurz prvej pomoci. Zaplatíme za vás.

Problémy a prekážky

Hlavným problémom je financovanie kurzov. Školy ani zriaďovatelia v svojich rozpočtoch s takýmto nákladom nepočítajú, učitelia si zo svojich platov zvyčajne nemôžu dovoliť žiadny nadštandard.

Ďalším zádrhelom sú časové nároky na školenie alebo kurz. V prípade kurzov prvej pomoci školy zvyčajne neumožňujú pre učiteľov takéto dodatočné vzdelávanie vrámci plateného pracovného času a požadujú, aby si učitelia vzali neplatené voľno alebo zúčastnili sa kurzu mimo pracovného času.

Len asi 5% slovákov dokáže poskytnúť prvú pomoc. Prekážkou nie je iba nedostatočné vzdelanie a spoločenské povedomie, ale aj schopnosť zvládnuť záťažovú situáciu ako napríklad pohľad na krv alebo bezvedomie postihnutého.

Problémy a prekážky spojené s financovaním chceme riešiť formou dotácií pre jednotlivých záujemcov o kurzy.

Absolútnou prioritou je spolupráca s ľuďmi, ktorí myšlienke projektu veria, hľadajú formy a spôsoby ako posunúť projekt dopredu. Budeme prijímať konštruktívnu kritiku podloženú návrhmi na zlepšenie projektu. Aj keby sa nám podarilo pre projekt osloviť iba 0,5% učiteľov, stále to bude najmenej 350 ľudí, čo je na začiatok celkom skromný a reálny cieľ.

Ako to funguje

  • Zbierame financie prostredníctvom kampaní a príspevkov darcov, nadácií, projektov, grantov a sponzorov,
  • Prijímame prihlášky učiteľov a škôl,
  • Podľa finančných možností poskytujeme prihláseným záujemcom financovanie kurzov, školení a v objektívnych prípadoch schvaľujeme refundáciu ušlej mzdy.

Ako prerozdeľujeme financie

Občianske združenie je nezisková organizácia. Našim cieľom je viesť transparentné financovanie tak, aby sa čo najviac zo získaných prostriedkov použilo na ciele projektu. Nevyhnutnými nákladmi sú primerané mzdové náklady a bežná réžia, celková bilancia je priebežne dostupná na požiadanie a zároveň zverejníme sumárne reporty projektu vo výročných správach alebo po skončení jednotlivých fáz projektov.

Financie prerozdeľujeme na základe žiadostí učiteľov ako aj s ohľadom na prípadne regionálne adresované dotácie a dary.

Pre školenia a kurzy nebudeme uzatvárať exkluzívne zmluvy aby sme sa vyhli pochybnostiam o možnom spriaznení, v prípade záujmu si budú môcť učitelia aj sami vybrať školiace pracovisko. Kritériom je primeraná cena, kvalita kurzu a akreditácia školiteľov.